معرفی
شرح وظایف دفتر برنامه ریزی و بودجه
- ارائه گزینه های پیشنهادی در زمینه توسعه ملی ، منطقه ای و استراتژی کلان توسعه بخش کشاورزی وتوسعه روستائی
- تهیه و تنظیم برنامه های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت بخش کشاورزی با همکاری واحدهای اجرایی ذیربط .
- تهیه و تنظیم اهداف ، سیاست ها و اقدامات اجرایی برنامه های ملی و استانی با توجه به توانائیها ، ظرفیت ها ، محدودیت ها ، نیازها و اولویت های بخش کشاورزی با همکاری واحدهای اجرایی ذیربط
- هدایت واحدهای اجرایی در سطوح ملی و استانی بمنظور تدوین برنامه های توسعه ملی و استانی
- تهیه و تدوین و ابلاغ ضوابط و معیارها و خط مشی های کلی در امر برنامه ریزی و بودجه ریزی به واحدهای ستادی و استانی و دستگاههای تابعه و وابسته به وزارت جهاد کشاورزی براساس مقررات مربوطه
- تهیه و تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی تبصره های قوانین بودجه سنواتی با مشارکت واحدهای اجرایی ذیربط
- نیاز سنجی لازم بمنظور عملیاتی کردن بودجه واحدهای اجرایی ذیربط در چارچوب قوانین برنامه توسعه و سیاست ها و خط مشی های مرتبط با بخش کشاورزی
- بررسی ، تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی واحدهای اجرایی ذیربط ( مشتمل بر تبصـره ها ، طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای ، ردیف های هزینه ای ، در آمدی ، یارانه ها و بودجه شرکتها ) بمنظور درج در لوایح بودجه سنواتی .
- ابلاغ اعتبارات و دستــــورالعمل نحوه تنظیم موافقتنامه های تملک داراییهای سرمایه ای ، هزینه ای درآمدی ویارانه ها به واحدهای اجرایی ذیربط .
- بررسی و پیگیری کلیه امور ارزی وزارتخانه و امور مربوط به یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی ( باستثناء تسهیلات ارزی ) ، موسسات و شرکتهای وابسته و انجام وظایف محوله
- بررسی موافقت نامه های ( تملک داراییهای سرمایه ای ، هزینه ای ، درآمدی و یارانه ها ) واصله از واحدهای اجرایی ذیربط بمنظور تطبیق با قوانین ، آئین نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و سایر مقررات ذیربط ، در چارچوب اهداف و وظایف وزارتخانه و مبادله آن با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا ابلاغ آن به واحدهای اجرایی ذیربط

- بررسی و ساماندهی لازم بمنظور تأمین و هدایت منابع و ردیفهای درآمدی وزارتخانه در راستای اعتبارات هزینه ای وتملک دارائیها سرمایه ای با همکاری واحد های اجرائی ذیربط

- درخواست تخصیص اعتبارات ( طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای ، هزینه ای ، درآمدی و یارانه ای ) واحدهای اجرایی ذیربط و تایید و ارسال آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و انجام هماهنگی های لازم تا دریافت و ابلاغ آن به اداره کل امور مالی و واحدهای مرتبط
- دریافت و بررسی و تطبیق گزارش عملکرد اعتباری و فیزیکی ( تملک داراییهای سرمایه ای ، هزینه ای ، درآمدی و یارانه ای ) واحدهای اجرایی ذیربط با شرح عملیات و فعالیت های موافقت نامه بمنظور سنجش میزان تحقق اهداف برنامه بصورت سالیانه
- تهیه گزارش های برنامه ای و بودجه ای از عملکرد برنامه ها ، طرحها و فعالیت ها
- تهیه مستندات و طی مراحل قانونی تصویب اصلاحیه ها و متمم بودجه در مراجع تصمیم گیر با همکاری واحدهای اجرایی ذیربط
- مطالعه و بررسی روش های بودجه ریزی بمنظور بهینه سازی وهدایت منابع و مصارف .
تاریخ به روزرسانی:
1396/08/06
تعداد بازدید:
8654
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal