شرح وظایف گروه ها
شرح وظایف گروههای دفتر
شرح وظایف تفصیلی : گروه بررسی بودجه تولیدات گیاهی و دامی


جناب آقای امید آدینه زاده

- بررسی و تنظیم بودجه تملک دارائیهای سرمایه ای مجموعه وزارت جهادکشاورزی در زیر بخش های دام و طیور ، دامپزشکی وتولیدات گیاهی و طرح های تحقیقاتی مرتبط .
- دفاع از بودجه پیشنهادی سالانه در مراجع تصمیم گیر تا تصویب نهایی و ابلاغ آن به مجریان .
- بررسی و پیشنهاد قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها و بندهای ماده واحده قانون بودجه سالانه زیربخش های مرتبط و دفاع از آن در مراجع ذیربط .
- تهیه و تدوین دستورالعمل نحوه تنظیم موافقتنامه های تملک دارائیهای سرمایه ای و بندهای ماده واحده قانون بودجه سالانه زیربخش های مرتبط .
- بررسی موافقتنامه های تملک دارائیهای سرمایه ای زیر بخش های مرتبط مندرج در قانون بودجه سالانه بمنظور تطبیق آنها با قوانین ، مقررات ، بخشنامه ها ، آئین نامه ها و دستورالعمل های عمومی کشور در چارچوب اهداف و وظایف وزارت متبوع و ارائه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و دفاع تا مبادله موافقتنامه ها .
- درخواست و اخذ تخصیص ردیف های تملک دارائیهای سرمایه ای ذیل کد وزارت جهادکشاورزی و ابلاغ آن به اداره کل امور مالی و مجریان طرح ها .
- تهیه مستندات وطی مراحل قانونی تصویب اصلاحیه ها و متمم قانون بودجه طرحهای مرتبط در مراجع تصمیم گیر .
- تهیه گزارش نظارتی از عملکرد طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای از طریق بازدیدهای میدانی و اخذ اطلاعات لازم از مراجع ذیربط و ارائه گزارشات تحلیلی ازروند اجرائی عملیات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای به مراجع تصمیم گیر .
- دریافت ، بررسی و تدوین گزارشات عملکرد اعتباری و فیزیکی طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای و ارسالی مجریان طرح های زیربخش های مرتبط .
- مشارکت بررسـی و مطالعـه در زمینـه بهینه سازی نحوه توزیع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای و بهبود روشهای بودجه ریزی .
- همکاری در تدوین برنامه های کوتاه مدت ، میانمدت و بلند مدت وزارت جهادکشاورزی در حوزه وظایف گروه .
- اظهار نظر درخصوص آئین نامه ها و مقررات مطروحه در هیات وزیران و شورای اقتصاد و مراجع ذیربط حسب مورد .
- اعلام نظر درخصوص مکاتبات ارجاعی مدیران ارشد و میانی وزارتخانه.
- مشارکت در تهیه گزارش اقدامات صورت گرفته جهت پاسخ به استعلام ها و مکاتبات نمایندگان مجلس ، استانداریها ، مجریان طرح ها و مسئولین محلی حسب ارجاع .
- هماهنگی و همکاری با مراجع ذیربط در امور تحقیقاتی و مطالعاتی بمنظور تصویب اعتبارات مورد نیاز .
- نظارت و هماهنگی فعالیتهای بخش تحقیق و اجرا بمنظور پرهیز از تداخل وظایف و عدم اجرای فعالیتهای موازی و اجرای طرح ها و پروژه ها براساس مطالعات توجیه فنی ، اقتصادی و زیست محیطی و ضوابط و معیارهای فنی .
- سایر موارد ارجاعی .شرح وظایف تفصیلی : گروه بررسی بودجه زیر بنایی
 
جناب آقای حسین سلیمی
- بررسی و تنظیم بودجه تملک دارائیهای سرمایه ای مجموعه وزارت جهادکشاورزی در زیر بخش های آب و خاک ، تنظیم بازار کالاهای اساسی ، صنایع ، عمران و توسعه روستایی و عشایری ، بنادر صیادی و تاسیسات زیربنایی شیلاتی ، احداث و تامین تجهیزات و ماشین آلات ، ساختمانهای اداری و طرح های تحقیقاتی مرتبط .
- دفاع از بودجه پیشنهادی سالانه در مراجع تصمیم گیر تا تصویب نهایی و ابلاغ آن به مجریان .
- بررسی و پیشنهاد قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها و بندهای ماده واحده قانون بودجه سالانه زیربخش های مرتبط و دفاع از آن در مراجع ذیربط .
- تهیه و تدوین دستورالعمل نحوه تنظیم موافقتنامه های تملک دارائیهای سرمایه ای و بندهای ماده واحده قانون بودجه سالانه زیربخش های مرتبط .
- بررسی موافقتنامه های تملک دارائیهای سرمایه ای زیر بخش های مرتبط مندرج در قانون بودجه سالانه بمنظور تطبیق آنها با قوانین ، مقررات ، بخشنامه ها ، آئین نامه ها و دستورالعمل های عمومی کشور در چارچوب اهداف و وظایف وزارت متبوع و ارائه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و دفاع تا مبادله موافقتنامه ها .
- درخواست و اخذ تخصیص ردیف های تملک دارائیهای سرمایه ای ذیل کد وزارت جهادکشاورزی و ابلاغ به دفتر امور مالی و مجریان طرح ها .
- تهیه مستندات وطی مراحل قانونی تصویب اصلاحیه ها و متمم قانون بودجه طرحهی ذیربط در مراجع تصمیم گیر .
- تهیه گزارش نظارتی از عملکرد طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای از طریق بازدیدهای میدانی و اخذ اطلاعات لازم از مراجع ذیربط و ارائه گزارشات تحلیلی از روند اجرائی عملیات طرحهای دارائیهای سرمایه ای مرتبط به مراجع تصمیم گیر .
- دریافت ، بررسی و تدوین گزارشات عملکرد اعتباری و فیزیکی طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای و ارسالی مجریان طرح های زیربخش های مرتبط .
- مشارکت در بررسـی و مطالعـه در زمینـه بهینه سازی نحوه توزیع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای و بهبود روشهای بودجه ریزی
- همکاری در تدوین برنامه های کوتاه مدت ، میانمدت و بلند مدت وزارت جهادکشاورزی در حوزه وظایف گروه .
- اظهار نظر درخصوص آئین نامه ها و مقررات مطروحه در هیات وزیران و شورای اقتصاد و مراجع ذیربط حسب مورد .
- اعلام نظر درخصوص مکاتبات ارجاعی مدیران ارشد و میانی وزارتخانه در حیطه وظایف گروه .
- مشارکت در تهیه گزارش اقدامات صورت گرفته جهت پاسخ به استعلام ها و مکاتبات نمایندگان مجلس ، استانداریها ، مجریان طرح ها و مسئولین محلی حسب ارجاع .
- هماهنگی و همکاری با مراجع ذیربط در امور تحقیقاتی و مطالعاتی بمنظور تصویب اعتبارات مورد نیاز .
- نظارت و هماهنگی فعالیتهای بخش تحقیق و اجرا بمنظور پرهیز از تداخل وظایف و عدم اجرای فعالیتهای موازی و اجرای طرح ها و پروژه ها براساس مطالعات توجیه فنی ، اقتصادی و زیست محیطی و ضوابط و معیارهای فنی .
- سایر موارد ارجاعی .شرح وظایف تفصیلی : گروه بررسی بودجه منابع طبیعی و آبزیان


جناب آقای سهیل انوشفر

- بررسی و تنظیم بودجه تملک دارائیهای سرمایه ای مجموعه وزارت جهادکشاورزی در زیر بخش های جنگل مرتع آبخیزداری و شیلات و طرح های تحقیقاتی مرتبط.
- دفاع از بودجه پیشنهادی سالانه در مراجع تصمیم گیر تا تصویب نهایی و ابلاغ آن به مجریان .
- بررسی و پیشنهاد قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها و بندهای ماده واحده قانون بودجه سالانه زیربخش های مرتبط و دفاع از آن در مراجع ذیربط .
- تهیه و تدوین دستورالعمل نحوه تنظیم موافقتنامه های تملک دارائیهای سرمایه ای و بندهای ماده واحده قانون بودجه سالانه زیربخش های مرتبط .
- بررسی موافقتنامه های تملک دارائیهای سرمایه ای زیر بخش های مرتبط مندرج در قانون بودجه سالانه بمنظور تطبیق آنها با قوانین ، مقررات ، بخشنامه ها ، آئین نامه ها و دستورالعمل های عمومی کشور در چارچوب اهداف و وظایف وزارت متبوع و ارائه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و دفاع تا مبادله موافقتنامه ها .
- درخواست و اخذ تخصیص ردیف های تملک دارائیهای سرمایه ای ذیل کد وزارت جهادکشاورزی و ابلاغ آن به اداره کل امور مالی و مجریان طرح ها .
- تهیه مستندات وطی مراحل قانونی تصویب اصلاحیه ها و متمم قانون بودجه طرحهای مرتبط در مراجع تصمیم گیر .
- تهیه گزارش نظارتی از عملکرد طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای از طریق بازدیدهای میدانی و اخذ اطلاعات لازم از مراجع ذیربط و ارائه گزارشات تحلیلی از روند اجرائی عملیات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای به مراجع تصمیم گیر .
- دریافت ، بررسی و تدوین گزارشات عملکرد اعتباری و فیزیکی طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای و ارسالی مجریان طرح های زیربخش های مرتبط .
- مشارکت در بررسـی و مطالعـه در زمینـه بهینه سازی نحوه توزیع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای و بهبود روشهای بودجه ریزی.
- همکاری در تدوین برنامه های کوتاه مدت ، میانمدت و بلند مدت وزارت جهادکشاورزی در حوزه وظایف گروه .
- اظهار نظر درخصوص آئین نامه ها و مقررات مطروحه در هیات وزیران و شورای اقتصاد و مراجع ذیربط حسب دستور مورد .
- اعلام نظر درخصوص مکاتبات ارجاعی مدیران ارشد و میانی وزارت خانه در حیطه وظایف.
- مشارکت در تهیه گزارش اقدامات صورت گرفته جهت پاسخ به استعلام ها و مکاتبات نمایندگان مجلس ، استانداریها ، مجریان طرح ها و مسئولین محلی حسب ارجاع .
- هماهنگی و همکاری با مراجع ذیربط در امور تحقیقاتی و مطالعاتی بمنظور تصویب اعتبارات مورد نیاز .
- نظارت و هماهنگی فعالیتهای بخش تحقیق و اجرا بمنظور پرهیز از تداخل وظایف و عدم اجرای فعالیتهای موازی و اجرای طرح ها و پروژه ها براساس مطالعات توجیه فنی ، اقتصادی و زیست محیطی و ضوابط و معیارهای فنی .
- سایر موارد ارجاعی .


شرح وظایف تفصیلی : گروه بررسی بودجه هزینه ای و درآمدی
  
 
 جناب آقای حمیدرضا فیضی
 
- تهیه و تدوین برنامه وفعالیت هزینه ای و درآمدی بخش کشاورزی و منابع طبیعی.
-بررسی تهیه ، تدوین و بودجه عملیاتی اعتبارات هزینه ای و درآمدی بخش کشاورزی و منابع طبیعی.
- تصویب و ابلاغ راهبردهای نظام برنامه ریزی برای فعالیتهای هزینه ای و درآمدی بخش کشاورزی و منابع طبیعی.
- بررسی ، تدوین و تنظیم پیشنهاد بودجه هزینه ای و درآمدی بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سطوح ملی و استانی براساس برنامه های توسعه ای و ابلاغ آن به مراجع ذیصلاح .
- تهیه اطلاعات لازم و پیگیری بودجه پیشنهادی هزینه ای و درآمدی از طریق مراجع قانونی برای تصویب و ابلاغ .
- دریافت و ابلاغ بودجه هزینه ای و درآمدی تصویب شده از سوی مراجع قانونی و هیئت دولت به واحدها و دستگاههای مرتبط با وزارت جهادکشاورزی .
- نظارت و هدایت بر کلیه واحدها در فرآیند بودجه ریزی هزینه ای و درآمدی بخش کشاورزی ومنابع طبیعی.
- تهیه و ارائه متمم لوایح ، اصلاحیه ها و متمم بودجه هزینه ای و درآمدی بخش کشاورزی و منابع طبیعی.
- ارائه پیشنهادات، آئین نامه ها ، قوانین و مقررات مرتبط با اعتبارات هزینه ای و درآمدی بخش کشاورزی و منابع طبیعی.
- دریافت گزارشات عملکرد اعتبارات هزینه ای و درآمدی و بررسی آنها برای ارائه به مراجع .
- دریافت تخصیص اعتبارات هزینه ای و ابلاغ آن به واحدها و دستگاههای مرتبط .

شرح وظایف تفصیلی : گروه امور برنامه ریزی و تلفیق بخش کشاورزی و منابع طبیعی
 
جناب آقای مهرداد توده روستا
- مطالعه و تدوین راهبرد و نظام برنامه ریزی توسعه بخش کشاورزی .
- جمع بندی و تلفیق برنامه های بلند مدت ، میانمدت و کوتاه مدت بخش کشاورزی و منابع طبیعی .
- جمع بندی برنامه های پیشنهادی و هماهنگی برای نظام برنامه ریزی بخش کشاورزی و منابع طبیعی.
- جمع بندی و تدوین پیش نویس لوایح ، اصلاحیه ها ، متمم بودجه و تبصره های پیشنهاد شده از سوی دستگاهها و معاونتها با هماهنگی سایر گروه های دفتر و ارائه آن به مراجع ذیصلاح .
- تطبیــق برنامه های بلند مدت ، میانمدت و کوتاه مدت با اهداف سالیانه طرح ها و پروژه های بخش کشاورزی و ارائه گزارشات تحلیلی از روند تغییرات صورت گرفته با هماهنگی معاونتها و دستگاههای تابعه .
- جمع بندی بودجه پیشنهادی سنواتی و ارائه آن به مراجع قانونی با هماهنگی معاونتها و دستگاههای تابعه.
- تدوین نظام بودجه ریزی ملی و استانی با هماهنگی دستگاهها و معاونتها و گروه های کارشناسی دفتر برنامه و بودجه .
- هدایت و راهبری دستگاهها و معاونتها و گروه های کارشناسی دفتر برنامه و بودجه در تدوین راهبردها ، اهداف و برنامه های توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی.
- پیگیری امور ویژه درخصوص وظایف و تکالیف دفتر برنامه و بودجه .
- بررسی وجمع بندی عملکرد و ارائه گزارشات برنامه ها در سطوح ملی و استانی در خصوص اجرای برنامه های توسعه ای بخش کشاورزی و منابع طبیعی .
- تحلیل گزارشات عملکرد معاونت و دستگاههای تابعه و گرد آوری آنها در قالب بانک اطلاعاتی .
- بررسی و انطباق لوایح بودجه سنواتی با برنامه های توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی.
- ابلاغ تخصیص های تملک دارائیهای سرمایه ای و هزینه ای بر اساس توزیع اعتبار صورت گرفته از سوی معاونین تملک دارائی های سرمایه و هزینه ای دفتر به امور مالی.
- دریافت گزارشات هزینه کرد اعتبارات از امور مالی در راستای تخصیص های ارسال شده .
- جمع بندی و دریافت گزارشات نظارتی از سایر زیر بخشها و تطبیبق با تخصیص های ابلاغی.
- تهیه نرم افزارها برای ایجاد بانک اطلاعاتی و ایجاد سامانه نظارتی برنامه های توسعه و بودجه سنواتی .
- انجام سایر امور محوله


شرح وظایف تفصیلی: گروه بررسی بودجه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی
 
جناب آقای بابک نظرزاده
- بررسی و تنظیم بودجه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی مجموعه وزارت جهاد کشاورزی.
- دفاع از بودجه پیشنهادی سالانه در مراجع تصمیم گیر تا تصویب نهائی و ابلاغ آن به مجریان.
- بررسی و پیشنهاد قوانین، مقررات، آئین نامه ها و بندهای ماده واحده قانون بودجه سالانه زیربخش های مرتبط و دفاع از آن در مراجع ذیربط.
- تهیه و تدوین دستورالعمل نحوه تنظیم موافقتنامه های یارانه ها و بندهای ماده واحده قانون بودجه سالانه زیر بخش های مرتبط.
- بررسی موافقتنامه های یارانه ای زیربخش های مرتبط مندرج در قانون بودجه سالانه به منظور تطبیق آنها با قوانین، مقررات، بخشنامه ها، آئین نامه ها و دستورالعمل های عمومی کشور در چارچوب اهداف و وظایف وزرات متبوع و ارائه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و دفاع تا مبادله موافقتنامه ها.
- درخواست و اخذ تخصیص ردیف های یارانه ای ذیل کد وزارت جهاد کشاورزی و ابلاغ آن به دفتر امور مالی و مجریان ذیربط.
- تهیه مستندات و طی مراحل قانونی تصویب اصلاحیه ها و متمم قانون بودجه در مراجع تصمیم گیر.
- تهیه گزارش نظارتی از عملکرد ردیف های یارانه ای از طریق بازدید های میدانی و اخذ اطلاعات لازم از مراجع ذیربط و ارائه گزارشات تحلیلی از فعالیت های مربوطه به مراجع تصمیم گیر.
- دریافت، بررسی و تدوین گزارشات عملکرد اعتباری و فیزیکی ردیف های یارانه ای و ارسالی مجریان فعالیت های ذیربط زیربخش های مرتبط.
- مشارکت در بررسی و مطالعه در زمینه بهینه سازی نحوه توزیع اعتبارات یارانه ای و بهبود روش های بودجه ریزی.
- همکاری در تدوین برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت وزارت جهاد کشاورزی در حوزه وظایف گروه.
- اظهارنظر درخصوص آئین نامه ها و مقررات مطروحه در هیات وزیران و شورای اقتصاد و مراجع ذیربط حسب دستور و ارجاع.
- اعلام نظر درخصوص مکاتبات ارجاعی مدیران ارشد و میانی وزارت جهاد کشاورزی در حیطه وظایف گروه.
- مشارکت در تهیه گزارش اقدامات صورت گرفته جهت پاسخ به استعلام ها و مکاتبات نمایندگان مجلس، استانداری ها، مجریان طرح ها و مسئولین محلی حسب ارجاع
- هماهنگی و همکاری با مراجع ذیربط در امور تحقیقاتی و مطالعاتی به منظور تصویب اعتبارات مورد نیاز.
- نظارت و هماهنگی فعالیت های بخش تحقیق و اجرا به منظور پرهیز از تداخل وظایف و عدم اجرای فعالیت های موازی و اجرای طرح ها و پروژه ها براساس مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی و زیست محیطی و ضوابط و معیارهای فنی.
- سایر موارد ارجاعی.
تاریخ به روز رسانی:
1398/03/29
تعداد بازدید:
18082
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal