شرح وظایف معاونین
شرح وظایف : معاون برنامه ریزی
جناب آقای حمید امینی
 
 

1- پیشنهاد سیاستها و خط مشی های توسعه بخش کشاورزی در چارچوب وظایف وزارت با مشارکت معاونتهای تخصصی و سازمان جهادکشاورزی استانها و ترسیم خطوط کلی توسعه مبتنی بر یافته های پژوهشی برنامه ریزی میانمدت ، بلند مدت و کوتاه مدت.
2- گردآوری ، پردازش و بررسی اطلاعات مورد نیاز از منابع پایه و یافته های پژوهشی انجام شده در بخش کشاورزی و دریافت گــزینه های توسعه ملی ، منطقه ای و استراتژی کلان توسعه از مــوسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصادی و مقایسه آن با امکانات و منابع مورد نیاز و قابل دسترس .
3- بررسی و پردازش اطلاعات پیرامون امکانات ، منابع و محدودیتهای قانونی بخش کشاورزی و تعیین نیازهای بودجه ای بخشهای تخصصی در چارچوب خط مشی های برنامه های توسعه .
4- تهیه و تنظیم برنامه های کوتاه مدت و میان مدت بخش کشاورزی بر اساس سیاستهای کلان توسعه ملی با هماهنگی دستگاههای تخصصی .
5- نیاز سنجی لازم بمنظور عملیاتی کردن بودجه واحدهای اجرایی در چارچوب قوانین برنامه توسعه ، سیاستها و خط مشی های مرتبط با بخش کشاورزی .
6- بـررسی کلیه پیشنهادات واصلـه از زیربخشها ، مناطق و واحدهای ستادی درخصوص اصلاح برنامه های بلندمدت و میان مدت و بودجه سنواتی براساس گزارشات حاصل از اجرای بودجه سنواتی .
7- ارزشیابی و ارزیابی مستمر فرآیند تهیه و تدوین گزارشهای عملکرد برنامه به منظور نظارت مستمر بر اجرای آن و تهیه گزارشات مورد نیاز درخصوص مشکلات و مسائل بخش .
8- تهیه و تنظیم اصلاحیه و متمم بودجه های سالیانه با هماهنگی سایر معاونتهای دفتر .
9- تهیه آئین نامه ها و دستورالعمل های برنامه های توسعه ، الحاقی قوانین و بودجه های سنواتی .
10- ارزشیابی و ارزیابی مستمر فرآیند بودجه و تهیه و تدوین گزارشهای عملکرد بودجه سنواتی به منظور نظارت مستمر بر اجرای عملیات طرحها و تهیه گزارشات مورد نیاز در خصوص مشکلات اجرایی .
12- هماهنگی جهت استقرار سامانه اطلاعاتی بودجه وزارتخانه .
13- تهیه و جمع بندی گزارشات بودجه ای ملی و استانی بخش کشاورزی .
14- پیگیری و جمع بندی موارد خاص (مصوبات هیئت وزیران در استانها و....) بمنظور ارائه گزارش به مراجع ذیربط .

15- هماهنگی با معاونین دفتر به منظور گردآوری ، پردازش و بررسی اطلاعات مورد نیاز از منابع پایه و یافته های پژوهشی انجام شده در بخش کشاورزی و دریافت گــزینه های توسعه ملی ، منطقه ای و استراتژی کلان توسعه از مــوسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصادی و مقایسه آن با امکانات و منابع مورد نیاز و قابل دسترس .شرح وظایف : معاون تملک دارائیهای سرمایه ای
جناب آقای علی صدری

 
1- انجام بررسی های لازم درخصوص عملیاتی نمودن بودجه واحدهای ذیربط در چارچوب قوانین برنامه توسعه و سیاست هی و خط مشی های مرتبط با بخش کشاورزی .
2- انجام بررسیهای لازم بمنظور تنظیم موافقت نامه های تملک دارائیهای سرمایه ای و ابلاغ اعتبارات و دستورالعمل های مربوط به واحدهای ذیربط .
3- نیاز سنجی لازم بمنظور عملیاتی کردن بودجه واحدهای اجرایی در چارچوب قوانین برنامه توسعه ، سیاستها و خط مشی های مرتبط با بخش کشاورزی .
4- بررسی بودجه پیشنهادی واحدهای ذیربط به منظور درج در لوایح بودجه سنواتی .
5- بـررسی مـوافقتنامه های تملک دارائیهای سرمایه ای در جهت تطبیق با قوانین ، آئین نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها در چارچوب اهداف و وظایف وزارت متبوع و مبادله آن با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور انجام بررسی های لازم به منظور ساماندهی تامین و هدایت منابع و ردیف های درآمدی وزارتخانه در راستای اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای با همکاری واحدهای ذیربط .
6-بررسی تخصیص اعتبارات طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای واحدهای اجرایی و هماهنگی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وپیگیری لازم در جهت دریافت و ابلاغ آن به اداره کل امور مالی و واحدهای مربوطه .
7- بررسی و تطبیق گزارش عملکرد اعتباری و فیزیکی ( تملک دارائیهای سرمایه ای) واحدهای اجرایی ذیربط با شرح عملیات موافقتنامه بمنظور سنجش میزان تحقق اهداف کمی برنامه بصورت سالیانه .
8- هماهنگی در تدوین برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت وزارت جهادکشاورزی در حوزه وظایف .
9- تهیه و تنظیم اصلاحیه و متمم بودجه های سالیانه با هماهنگی سایر معاونتهای دفتر
10- هماهنگی درتهیه آئین نامه ها و دستورالعمل های برنامه های توسعه ، الحاقی قوانین و بودجه های سنواتی .

11- ارزشیابی و ارزیابی مستمر فرآیند بودجه و تهیه و تدوین گزارشهای مورد نیاز بودجه سنواتی به منظور نظارت مستمر بر اجرای عملیات طرحها و تهیه گزارشات مورد نیاز در خصوص مشکلات اجرایی .
12- هماهنگی و همکاری در ارزشیابی و ارزیابی مستمر فرآیند تهیه و تدوین گزارشهای عملکرد برنامه به منظور نظارت مستمر بر اجرای آن و تهیه گزارشات مورد نیاز درخصوص مشکلات و مسائل بخش .
13- هماهنگی با معاونین دفتر به منظور گردآوری ، پردازش و بررسی اطلاعات مورد نیاز از منابع پایه و یافته های پژوهشی انجام شده در بخش کشاورزی و دریافت گــزینه های توسعه ملی ، منطقه ای و استراتژی کلان توسعه از مــوسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصادی و مقایسه آن با امکانات و منابع مورد نیاز و قابل دسترس .شرح وظایف : معاون هزینه ای

جناب آقای محمود شاهینی
 

1- انجام بررسی های لازم درخصوص عملیاتی نمودن بودجه واحدهای ذیربط در چارچوب قوانین برنامه توسعه و سیاست هی و خط مشی های مرتبط با بخش کشاورزی .
2- انجام بررسیهای لازم بمنظور تنظیم موافقت نامه های هزینه ای و ابلاغ اعتبارات و دستورالعمل های مربوط به واحدهای ذیربط .
3- نیاز سنجی لازم بمنظور عملیاتی کردن بودجه واحدهای اجرایی در چارچوب قوانین برنامه توسعه ، سیاستها و خط مشی های مرتبط با بخش کشاورزی .
4- بررسی بودجه پیشنهادی واحدهای ذیربط به منظور درج در لوایح بودجه سنواتی .
5- بـررسی مـوافقتنامه های هزینه ای در جهت تطبیق با قوانین ، آئین نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها در چارچوب اهداف و وظایف وزارت متبوع و مبادله آن با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور انجام بررسی های لازم به منظور ساماندهی تامین و هدایت منابع و ردیف های درآمدی وزارتخانه در راستای اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای با همکاری واحدهای ذیربط .
6- بررسی تخصیص اعتبارات طرح های هزینه ای و درآمدی واحدهای اجرایی و هماهنگی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وپیگیری لازم در جهت دریافت و ابلاغ آن به اداره کل امور مالی و واحدهای مربوطه .
7- بررسی و تطبیق گزارش عملکرد اعتباری و فیزیکی ( هزینه ای و درآمدی ) واحدهای اجرایی ذیربط با شرح عملیات موافقتنامه بمنظور سنجش میزان تحقق اهداف کمی برنامه بصورت سالیانه .
8- هماهنگی در تدوین برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت وزارت جهادکشاورزی در حوزه وظایف .
9- تهیه و تنظیم اصلاحیه و متمم بودجه های سالیانه با هماهنگی سایر معاونتهای دفتر .

10- هماهنگی درتهیه آئین نامه ها و دستورالعمل های برنامه های توسعه ، الحاقی قوانین و بودجه های سنواتی .

11- ارزشیابی و ارزیابی مستمر فرآیند بودجه و تهیه و تدوین گزارشهای مورد نیاز بودجه سنواتی به منظور نظارت مستمر بر اجرای عملیات طرحها و تهیه گزارشات مورد نیاز در خصوص مشکلات اجرایی .

12- هماهنگی و همکاری در ارزشیابی و ارزیابی مستمر فرآیند تهیه و تدوین گزارشهای عملکرد برنامه به منظور نظارت مستمر بر اجرای آن و تهیه گزارشات مورد نیاز درخصوص مشکلات و مسائل بخش .
13- هماهنگی با معاونین دفتر به منظور گردآوری ، پردازش و بررسی اطلاعات مورد نیاز از منابع پایه و یافته های پژوهشی انجام شده در بخش کشاورزی و دریافت گــزینه های توسعه ملی ، منطقه ای و استراتژی کلان توسعه از مــوسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصادی و مقایسه آن با امکانات و منابع مورد نیاز و قابل دسترس .
تاریخ به روز رسانی:
1396/04/17
تعداد بازدید:
11610
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal